Nardosmia saxatilis Turcz.
  • Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 19(II): 138 (1846)


Cite taxon page as 'WFO (2023): Nardosmia saxatilis Turcz. Published on the Internet;http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000044899. Accessed on: 08 Jun 2023'

 Information From

Asteraceae
http://worldfloraonline.org/organisation/Asteraceae
Asteraceae. The daisy family. World Flora Online Data. 2022.
  • A CC0 1.0 Universal (CC0 1.0).