Stelis quadrifida (Lex.) Solano & Soto Arenas
  • Icon. Orchid.


Cite taxon page as 'WFO (2020): Stelis quadrifida (Lex.) Solano & Soto Arenas. Published on the Internet;http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000560749. Accessed on: 25 Sep 2020'